Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Hållbarhet

4C Strategies bidrar till ett hållbart samhälle som upprätthåller demokratiska principer genom att hjälpa bolagets kunder att bygga upp operationell resiliens, upprätthålla kritiska processer och säkerställa regelefterlevnad.

Hållbarhetsstrategi

4C Strategies vision är att bidra till ett säkrare samhälle genom att kombinera kraften av digitalisering med ledande branschexpertis. Organisationer står inför nya och föränderliga utmaningar i en osäker och oförutsägbar värld, där exempelvis krig, klimatförändringar och cyberattacker är verkliga hot som måste bemötas. 4C Strategies hjälper till att hantera dessa hot genom att stödja regeringar, institutioner och företag att bygga upp operationell resiliens, upprätthålla kritiska processer och säkerställa regelefterlevnad. 4C Strategies arbete begränsar konsekvenserna av kritiska händelser, vilket ger bolaget en kritisk roll i bevarande av ett hållbart samhälle.

 

4C Strategies strävar efter att upprätthålla god balans mellan affärsmässig, miljömässig och social hållbarhet. Detta bedöms vara avgörande för att möta nutidens behov utan att äventyra framtida generationers behov. För att understryka och formalisera styrningen och införlivandet av miljömässig hållbarhet i sin strategi och verksamheten har 4C Strategies antagit hållbarhets- och resepolicys för att minska klimatpåverkan. Dessa policys hanterar arbetsrelaterade resor, servermiljön och företagets kontor, samt uppmuntrar alla leverantörer att uppfylla samma miljöstandarder som 4C Strategies själv tillämpar.

4C Strategies har ett restriktivt förhållningssätt gällande försäljning till länder utanför bolagets prioriterade marknader och har valt att endast göra affärer med stater som har ingått i uttalande partnerskap eller allianser med EU eller NATO. 4C Strategies gör därför inte affärer med stater under sanktioner, oavsett om dessa sanktioner medför regulatoriska begränsningar för försäljning eller ej.

4C Strategies är medvetna om att affärsverksamheten har direkta och indirekta miljömässiga och sociala konsekvenser, varav bolaget anser att de har en skyldighet att hantera dessa konsekvenser på bästa möjliga sätt.

Därför har 4C Strategies sedan 2005 varit medlem i FN:s ”Global Compact”, ett initiativ utformat för att uppmuntra företag att anta hållbara och socialt ansvarsfulla strategier samt att rapportera hur de genomförs för att åstadkomma positiva förändringar avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption. Ambitionen med nätverket är att det ska bidra till en övergripande positiv förändring i världen, samtidigt som det stärker 4C Strategies position som ett hållbart och framåtblickande företag.

4C STRATEGIES ARBETE MOT FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Som en del av 4C Strategies ESG-arbete har bolaget identifierat fem områden där bolaget kan bidra till Förenta Nationerna (”FN”):s hållbarhetsmål. Dessa områden är mål 11 (”Hållbara städer och samhällen”), mål 8 (”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”), mål 3 (”God hälsa och välbefinnande”), mål 5 (”Jämställdhet”) samt mål 13 (”Bekämpa klimatförändringarna”). 4C Strategies bidrar till dessa mål på flera olika sätt, varav exempel på specifika initiativ per mål anges nedan.

Mål 11.

Stödjer organisationers förmåga att bygga upp organisatorisk beredskap, upprätthålla kritiska processer och säkerställa att regleringar och efterlevnad upprätthålls.

Mål 8.

Stödjer internationella institutioner, exempelvis FN:s fonder och program, för att bygga upp global resiliens och genomför kontinuerligt utbildningar för bolagets anställda i antikorruptionspraxis baserat på ISO 37001.

Mål 3.

Flera initiativ har implementerats för att bevara och bidra till välbefinnandet hos aktiv militär personal. 4C Strategies har exempelvis undertecknat ”Armed Forces Covenant”, ett initiativ som stödjer veteraner och aktiva medlemmar i Storbritanniens militär genom att säkerhetsställa att de har samma tillgång till statliga och kommersiella tjänster och produkter som alla andra medborgare.

Mål 5.

Genomgående fokus på jämställdhet i verksamheten, vilket har lett till ett resultat på 4,4/5 i en arbetsmiljöundersökning gällande likabehandling i organisationen. Den senaste kartläggningen av löner 2020 visade även att det inte fanns några orättvisa skillnader mellan män och kvinnor.

Mål 13.

4C Strategies datacenter använder 100 procent fossilfri el och är ISO 14001-certifierade, medan kontoren är i en pågående övergång till 100 procent fossilfri el. Bolaget har även infört en hållbarhets- och resepolicy för att minska klimatpåverkan från anställdas arbete och resor.

HÅLLBART SAMHÄLLE OCH BEVARANDE AV DEMOKRATI

4C Strategies bidrar till ett hållbart samhälle som upprätthåller demokratiska principer genom att hjälpa bolagets kunder att bygga upp operationell resiliens, upprätthålla kritiska processer och säkerställa regelefterlevnad. Exempel på hur 4C Strategies har hjälpt, eller för nuvarande hjälper, sina kunder i dessa avseenden illustreras nedan.

  1. Gör det möjligt för Nato och NATO-allierade försvarsmakter att optimalt hantera, planera och utföra militära övningar, som förbereder dem för att hantera eventuella konflikter i syfte att bevara demokratin;
  2. Säkerställer att sjukhus har en hög robusthet för att kunna tillhandahålla kritisk vård;
  3. Utbyter information, erfarenhet och kunskap med ett forskningscenter vid Princeton University om hur demokratier kan skydda val mot desinformation;
  4. Levererar konsekventa och sammanhängande nationella Covid-19-insatser; och
  5. Stödjer övningar, som till exempel Unified Response, Storbritanniens största katastrofövning någonsin mellan flera myndigheter.