Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Investera i 4C

NYCKELTAL PÅ RULLANDE 12-MÅNADERS BASIS

Organisk nettoomsättningstillväxt
-3 %
(Q4 2023)
Mjukvaruintäkter i relation till nettoomsättning
63 %
(Q4 2023)
Justerad EBIT‐marginal
-2 %
(Q4 2023)

Sju skäl att investera i 4C Strategies

1. Ledare på en snabbt växande och ocyklisk marknad
 • Marknaden för organisatorisk beredskap och träning förväntas växa med 15 procent per år fram till 2025.1
 • En alltmer komplex och osäker omvärld för företag och organisationer, till följd av exempelvis geopolitiska spänningar, cyberhot och utmaningar i leverantörskedjan, kombinerat med ett växande behov av att reducera risk och stärka motståndskraften i verksamheter.
 • Ökande digitalisering inom organisatorisk beredskap och träning.
 • Nya regleringar som ökar behovet av teknologi för att säkerställa regelefterlevnad.

1 Källa: ADL:s marknadsstudie

2. Global leverantör av mjukvara för organisatorisk beredskap och träning med högprofilerade kunder inom ett brett spektrum av branscher
 • Över 150 kunder, däribland några av världens mest högprofilerade offentliga institutioner, företag och försvarsmakter.
 • Globalt erbjudande med etablerade kontor i Sverige, Storbritannien och USA.
 • Rankad av det globala analys- och rådgivningsföretaget Gartner som en ”Representative vendor”, i Gartners ”Market Guide for Crisis/Emergency Management (C/E M) Solutions”.
3. Långa kundrelationer och lågt kundbortfall
 • Mjukvarulösningar för samhälls- och affärskritiska områden som är djupt integrerade i kundernas verksamheter.
 • Fullständigt anpassade moduler efter varje kunds organisation, vilket skapar långsiktighet och inträdesbarriärer.
4. Välinvesterad, skalbar och mycket säker mjukvaruplattform – ackrediterad av NATO
 • Utvecklad över 20 år i nära samarbete med kunder inom försvar, offentlig och privat sektor.
 • Hög säkerhetsnivå med ackreditering av NATO.
 • Teknologi som uppfyller de hårdaste kraven på säkerhet och dataintegritet från regeringar, leverantörer av kritisk infrastruktur och försvarsmakter.
 • Ägande av immateriella rättigheter uppgående till 100%.
5. Omfattande mjukvaruerbjudande för ett brett spektrum av komplexa utmaningar, med betydande intäktspotential
 • Modulärt erbjudande som erbjuds till kunder inom flera olika branscher.
 • Möjligheter till merförsäljning genom tilläggsmoduler samt support- och underhållsavtal.
 • Integrerade lösningar som ger korsförsäljningsmöjligheter mellan mjukvara och expertrådgivning.
6. Starkt positionerade för att accelerera global expansion
 • Expansion av Exonaut-plattformen med nya mjukvarumoduler, AI och maskininlärning.
 • Ytterligare expansion av vertikalen för företagskunder inom relevanta sektorer såsom energi, finans och telekom.
 • Breddning av den lokala kundbasen på nya marknader genom geografisk expansion.
7. Erfaren och välmeriterad ledningsgrupp
 • Djup branschexpertis och kunskap från andra mjukvaruföretag.
 • Tydlig strategisk vision med en verksamhet som har expanderat organiskt sedan start.

Finansiella Mål

4C Strategies övergripande finansiella mål har definierats till följande områden: Tillväxt, Mjukvaruintäkter och Lönsamhet.

 • 4C Strategies strävar efter att uppnå en genomsnittlig årlig valutajusterad organisk nettoomsättningstillväxt som överstiger 20 procent över medellång sikt
 • 4C Strategies strävar efter att mjukvaruintäkterna överstiger 70 procent av nettoomsättningen på medellång sikt
 • 4C Strategies strävar efter att uppnå en justerad EBIT-marginal om minst 20 procent på medellång sikt

4C Strategies finansiella mål ska inte ses som en prognos utan snarare som styrelsens och koncernledningens ambition för koncernen.

Utdelningspolicy

Styrelsen har fastställt att genererat kassaflöde skall användas för investeringar och vidare tillväxt i bolaget, och ingen utdelning föreslås på kort och medellång sikt.