Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Bolagsstyrning

4C Strategies tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning utöver svenska lagar och förordningar.

Bolagstyrning

4C Group AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagsstyrningen i bolaget bygger i huvudsak på svensk lag, i första hand aktiebolagslagen och 4C:s bolagsordning men även interna policyer och instruktioner. 4C Group tillämpar till exempel Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter och ”Koden” (Svensk kod för bolagsstyrning).

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad. Koden definierar en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagen och andra regelverks minimikrav. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att 4C inte är skyldigt att tillämpa varje regel i koden vid alla tillfällen utan kan välja alternativa lösningar som bedöms bättre bemöta särskilda omständigheter, förutsatt att 4C öppet anger alla sådana avvikelser, beskriver den alternativa lösningen och anger orsaken till avvikelsen. 4C Group AB kommer att offentliggöra eventuella avvikelser från Koden i bolagsstyrningsrapporten.

4C Group AB (publ) – Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsordning

Läs den här

Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman  utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Utöver årsstämman kan Bolaget sammankalla extra bolagsstämma. I enlighet med Bolagets bolagsordning utfärdas kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.Samtidigt som kallelse sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Rätt att närvara vid bolagsstämma

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken sex vardagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägarna kan normalt anmäla sitt deltagande på bolagsstämman på ett antal olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

Initiativ från aktieägare

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran därom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

ÅRSSTÄMMA 2024

Årsstämman 2024 för 4C Group AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2024 i Stockholm kl 14.00 CEST. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska lämna skriftligt förslag till AGM@4cstrategies.com eller till Styrelsens sekreterare, 4C Group AB (publ), Vattugatan 17, 111 52 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att förslaget kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Mer information om hur och när man anmäler sig kommer att publiceras innan mötet.

Årsstämma 2023

Aktieägarna i 4C Group AB (publ) kallades till årsstämma den 1 juni, 2023, kl 14.00 CET hos Convendum, Klara C-huset, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

Protokoll från årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Ledningsgruppen

Möt Ledningsgruppen

Möt ledningsgruppen

 • Magnus Bergqvist
  CEO
  Läs CV
 • Anders Nordgren
  CFO
  Läs CV
 • Klas Lindström
  Deputy CEO
  Läs CV
 • Martin Rusner
  Chief Product Officer
  Läs CV
 • Mikael Grape
  Managing Director, 4C Strategies North America
  Läs CV
 • Jonas Jonsson
  Managing Director, International
  Läs CV
 • Guy Jones
  President North America Defense
  Läs CV
 • Josefine Rosén
  Managing Director, 4C Nordics
  Läs CV
 • Mikael Edqvist
  Senior VP Sales, North America
  Läs CV
 • Maria Larsson
  Chief Human Resources Officer
  Läs CV

Styrelsen

Möt styrelsen

MÖT STYRELSEN

 • Andreas Hedskog
  Styrelseordförande
  Läs CV
 • Louise Bagewitz
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • David Lidbetter
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • Lena Ridström
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • Jörgen Ericsson
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • Christine Rankin
  Styrelseledamot
  Läs CV

Styrelsen för koncernen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för ledning och organisation av koncernen, vilket innebär att styrelsen bland annat ansvarar för att fastställa rutiner och strategier, se till att uppsatta mål utvärderas, kontinuerligt utvärdera koncernens finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningen, koncernredovisningen och delårsrapporterna upprättas i tid. Därutöver utser styrelsen VD.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas vid det konstituerande styrelsemötet varje år, eller annat tillfälle vid behov. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelning mellan styrelseledamöter och utskott, VD och etablerade utskott. Vid det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktioner för VD, inklusive instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årsschema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att behandla ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelsens ordförande och VD en löpande dialog kring förvaltningen av koncernen. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och bedrivs på ett effektivt sätt.

Styrelsens ledamöter väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseutskott

 Styrelsen har inrättat två utskott för att behandla specifika frågor som kräver specialiserade kompetensområden. Detta gör att styrelsen kan dela upp sitt arbete i hanterbara sektioner och utnyttja de specifika erfarenheterna, färdigheterna och kunskaperna hos enskilda styrelseledamöter.

Ersättningsutskott

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) kräver att 4C har ett ersättningsutskott. Enligt Koden ska 4C Group AB (publ) ha ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar enligt en särskild arbetsordning antagen av styrelsen. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, övervaka och utvärdera pågående program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt sådana program som beslutats under året, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Ordförande, ersättningsutskottet:

David Lidbetter

Ledamöter, ersättningsutskottet:

Jörgen Ericsson

Lena Ridström

Revisionsutskott

Revisionsutskottet arbetar enligt instruktioner antagna av styrelsen och har som huvudsaklig uppgift att till exempel övervaka 4C:s finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen, föra dialog avseende bolagets redovisningsprinciper med revisorer och ledningen, granska finansiella rapporter på koncernnivå, övervaka och granska 4C:s internkontroll avseende redovisning, hantering av finanser och bolagets finansiella situation, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster och diskutera eventuella hot mot revisorns oberoende, regelbundet sammanträda och konsultera revisorerna och granska bolagsstyrningsrapport och i förekommande fall hållbarhetsrapport.

Ordförande, revisionsutskottet:

Christine Rankin

Ledamöter, revisionsutskottet:

Louise Bagewitz

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag är 4C:s revisor med Peter Gunnarsson som ansvarig revisor. Peter Gunnarsson har varit bolagets revisor sedan årsstämman 2021. Martin Henriksson från Ernst & Young Aktiebolag var ansvarig revisor för bolaget under återstoden av den period som omfattas av den historiska finansiella informationen i Prospektet. Peter Gunnarsson och Martin Henriksson är auktoriserade revisorer och ledamöter i FAR.

Ernst & Young Aktiebolags adress är Box 7850, 103 99 Stockholm, Sverige.

Valberedning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) kräver att 4C har en valberedning. Enligt de gällande principerna för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 19 april 2022 ska valberedningen ska bestå av tre ägarrepresentanter representerade av de röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget enligt aktieboken från Euroclear Sweden AB per den 30 september varje år. Utöver dessa tre ledamöter kan styrelsens ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. I enlighet med svensk kod för bolagsstyrning ska en valberedningsledamot innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett valberedningsledamot utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter. Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig ska ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst en av valberedningens ledamöter vara oberoende i förhållande till

den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Styrelseordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

VALBEREDNING UTSEDD INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024

4C Group AB:s valberedning inför årsstämman 2024 har utsetts i enlighet med gällande instruktioner för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

 • Erik Syrén – Syringa Capital AB, ordförande i valberedningen (utsedd av Hedskog Equity AB),
 • Bengt Axelsson (utsedd av Klas Lindström),
 • Erik Ivarsson (utsedd av Aktiebolag Grenspecialisten); och
 • Adjungerad ledamot Andreas Hedskog – Styrelseordförande för 4C Group AB (publ).

Valberedningen representerar 4C:s aktieägare. Den föreslår årsstämman nomineringar av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisors- och revisorsarvoden, bolagsstämmans ordförande, arvode för styrelse- och utskottsarbete samt beslut om principer för tillsättande av en ny valberedning.

Aktieägare som har förslag som rör valberedningens arbete ska lämna dessa till mailadress nominationcommittee@4cstrategies.com. För att valberedningen ska kunna granska inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa lämnas senast den 31 december 2023.

Årsstämman 2024 för 4C Group AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2024 i Stockholm kl 14.00 CEST.