Search the website
Subscribe

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve the following terms.

A real email address must be provided.

An email has been sent to confirm your subscription.

preloader

Styrelsen

MÖT STYRELSEN

 • Andreas Hedskog
  Styrelseordförande
  Läs CV
 • Louise Bagewitz
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • David Lidbetter
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • Lena Ridström
  Styrelseledamot
  Läs CV
 • Christine Rankin
  Styrelseledamot
  Läs CV

Styrelsen för koncernen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman.

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för ledning och organisation av koncernen, vilket innebär att styrelsen bland annat ansvarar för att fastställa rutiner och strategier, se till att uppsatta mål utvärderas, kontinuerligt utvärdera koncernens finansiella ställning och resultat samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att årsredovisningen, koncernredovisningen och delårsrapporterna upprättas i tid. Därutöver utser styrelsen VD.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas vid det konstituerande styrelsemötet varje år, eller annat tillfälle vid behov. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelning mellan styrelseledamöter och utskott, VD och etablerade utskott. Vid det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktioner för VD, inklusive instruktioner för finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årsschema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att behandla ärenden som inte kan hänskjutas till ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemöten har styrelsens ordförande och VD en löpande dialog kring förvaltningen av koncernen. Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och att styrelsens arbete är välorganiserat och bedrivs på ett effektivt sätt.

Styrelsens ledamöter väljs varje år på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktien

Aktuella innehav för varje person i styrelsen och ledningsgruppen kan utläsas här

Läs mer
Nyheter

En ny styrelse för en ny tid av utveckling och expansion

Vi möter styrelsens nya ledamöter Louise Bagewitz, Lena Ridström and Christine Rankin för att diskuterar deras erfarenheter, framtiden och vad som gör 4C Strategies unikt (artikel på engelska).

Läs mer